تلخ نویسی های لقمانعلی:

Wednesday, May 02, 2012

من وعمه خانم و آقای حداد عادل

به عمه خانم گفتم آقای حداد عادل فرمودند « ملت ایران ۱۵ اردیبهشت یک قدم مردانه دیگر بردارد» عمه خانم گفت گه  خورد مرتیکه خر... من که دول و خایه ندارم قدم مردانه را با چی وردارم!

|

2 Comments:

  • دوست عزیز. اگر مفید میدانید شیر کنید.
    http://justpaste.it/azarbaijan-latest-pics    By Anonymous Anonymous, at 12:57 AM  

  • دوست عزیز. اگر مفید میدانید شیر کنید.
    http://justpaste.it/azarbaijan-latest-pics    By Anonymous Anonymous, at 12:57 AM  

Post a Comment

<< Home

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com